Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku od roku 1901 po súčasnosť.[1]

Rok Laureáti Krajina [pozn. 1] Udelená
1901 Wilhelm Conrad Röntgen Nemecké cisárstvo za objav žiarenia, následne pomenovaného podľa neho
1902 Hendrik Lorentz Holandsko za výskum vplyvu magnetizmu na žiarenie
Pieter Zeeman Holandsko
1903 Antoine Henri Becquerel Francúzsko za objav spontánnej rádioaktivity
Pierre Curie Francúzsko za výskum žiarenia objaveného prof. Henrim Becquerelom
Marie Curiová Poľsko
Francúzsko
1904 Lord Rayleigh Spojené kráľovstvo za výskum hustôt najdôležitejších plynov a s tým súvisiaci objav argónu
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Rakúsko-Uhorsko
Nemecké cisárstvo
za výskum katódového žiarenia
1906 Joseph John Thomson Spojené kráľovstvo za výskum elektrickej vodivosti plynov
1907 Albert Abraham Michelson Spojené štáty
Poľsko
za jeho presné optické prístroje a výskum v oblasti spektroskopie a metrológie, realizovaný pomocou nich
1908 Gabriel Lippmann Francúzsko za metódu fotografickej reprodukcie farieb s využitím interferencie
1909 Guglielmo Marconi Talianske kráľovstvo za príspevky k rozvoju bezdrôtovej telegrafie
Karl Ferdinand Braun Nemecké cisárstvo
1910 Johannes Diderik van der Waals Holandsko za prácu na stavovej rovnici plynov a kvapalín
1911 Wilhelm Wien Nemecké cisárstvo za objavy v oblasti zákonov vyžarovania tepla
1912 Nils Gustaf Dalén Švédsko za vynález slnečného ventilu – automatického regulátora, používaného v plynových lampách v majákoch a bójach
1913 Heike Kamerlingh Onnes Holandsko za výskum vlastností hmoty pri nízkych teplotách, čo viedlo, okrem iného, k výrobe tekutého hélia
1914 Max von Laue Nemecké cisárstvo za objav rozptylu röntgenového žiarenia na kryštáloch
1915 William Henry Bragg Spojené kráľovstvo za výskum v oblasti analýzy kryštálových štruktúr pomocou röntgenového žiarenia, významného kroku pre rozvoj röntgenovej kryštalografie
William Lawrence Bragg Austrália

Spojené kráľovstvo

1916 Nobelova cena nebola udelená (prvá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1917 Charles Glover Barkla Spojené kráľovstvo za objav charakteristického röntgenového žiarenia prvkov
1918 Max Planck Nemecké cisárstvo za príspevok k pokroku vo fyzike prostredníctvom objavu energetických kvánt
1919 Johannes Stark Nemecko za objav Dopplerovho javu pri kanálových lúčoch a štiepenie spektrálnych čiar v elektrickom poli (Starkov jav)
1920 Charles Édouard Guillaume Švajčiarsko za objav anomálií v niklovej oceli, čo prispelo k rozvoju presných fyzikálnych meraní
1921 Albert Einstein Nemecko
Švajčiarsko
za príspevky k teoretickej fyzike, najmä za objav zákonitostí fotoelektrického javu
1922 Niels Bohr Dánsko za výskum štruktúry atómov a nimi emitovaného žiarenia
1923 Robert Andrews Millikan Spojené štáty za výskum elementárneho elektrického náboja a fotoelektrického javu
1924 Manne Siegbahn Švédsko za objavy a výskum v oblasti röntgenovej spektroskopie
1925 James Franck Nemecko za objav zákonov, ktorými sa riadi zrážka elektrónu s atómom
Gustav Ludwig Hertz Nemecko
1926 Jean Baptiste Perrin Francúzsko za výskum nespojitých stavov hmoty, najmä za objav sedimentačnej rovnováhy
1927 Arthur Holly Compton Spojené štáty za objav po ňom pomenovaného javu
Charles Thomson Rees Wilson Spojené kráľovstvo za objav metódy zobrazovania trajektórií elektricky nabitých častíc pomocou kondenzácie presýtených pár
1928 Owen Willans Richardson Spojené kráľovstvo za výskum tepelnej emisie, najmä za objav po ňom pomenovaného zákona
1929 Louis Victor de Broglie Francúzsko za objav vlnovej povahy elektrónov
1930 Čandiraséchara Venkata Ráman India za výskum svetelného rozptylu a objav po ňom pomenovaného javu
1931 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1932 Werner Karl Heisenberg Nemecko za vytvorenie kvantovej mechaniky, ktorej aplikácia viedla okrem iného k objavu alotropických foriem vodíka
1933 Erwin Schrödinger Rakúsko za objav nových foriem atómovej teórie
Paul Dirac Spojené kráľovstvo
1934 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1935 James Chadwick Spojené kráľovstvo za objav neutrónu
1936 Victor Franz Hess Rakúsko za objav kozmického žiarenia
Carl David Anderson Spojené štáty za objav pozitrónu
1937 Clinton Joseph Davisson Spojené štáty za experimentálny objav difrakcie elektrónov na kryštáloch
George Paget Thomson Spojené kráľovstvo
1938 Enrico Fermi Talianske kráľovstvo za potvrdenie existencie nových rádioaktívnych prvkov, vytvorených neutrónovým ožarovaním a s tým spojený objav jadrových reakcií, spôsobených pomalými neutrónmi
1939 Ernest Lawrence Spojené štáty za vynález cyklotrónu a ním získané výsledky, najmä tie, týkajúce sa umelých rádioaktívnych prvkov
1940 Nobelova cena nebola udelená (druhá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená z 1/3 do hlavného fondu a z 2/3 do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1941
1942
1943 Otto Stern Spojené štáty za príspevok k vývoju metódy molekulárnych lúčov a objav magnetického momentu protónu
1944 Isidor Isaac Rabi Spojené štáty
Poľsko
za jeho rezonančnú metódu zisťovania magnetických vlastností atómových jadier
1945 Wolfgang Pauli Rakúsko za objav vylučovacieho princípu, pomenovaného po ňom (Pauliho vylučovací princíp)
1946 Percy Williams Bridgman Spojené štáty za vynález aparatúry pre vytváranie extrémne vysokých tlakov a s ňou zrealizované objavy v odbore fyziky vysokých tlakov
1947 Edward Victor Appleton Spojené kráľovstvo za výskum fyziky vyšších vrstiev atmosféry, najmä za objav tzv. Appletonovej vrstvy
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Spojené kráľovstvo za rozvoj Wilsonovej metódy hmlovej komory a súvisiace objavy v oblasti jadrovej fyziky a kozmického žiarenia
1949 Hideki Jukawa Japonsko za predpoveď existencie mezónov na základe teoretického výskumu jadrových síl
1950 Cecil Frank Powell Spojené kráľovstvo za vývoj fotografickej metódy výskumu jadrových procesov a s jej pomocou zrealizované objavy, týkajúce sa mezónov
1951 John Douglas Cockcroft Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum transmutácie atómových jadier pomocou umelo urýchlených atómových častíc
Ernest Thomas Sinton Walton Írsko
1952 Felix Bloch Švajčiarsko
Spojené štáty
za rozvoj nových metód pre presné merania jadrového magnetizmu a s tým súvisiace objavy
Edward Mills Purcell Spojené štáty
1953 Frits Zernike Holandsko za objav fázovo kontrastnej metódy, najmä za vynález fázovo kontrastného mikroskopu
1954 Max Born Západné Nemecko
za zásadný výskum v oblasti kvantovej mechaniky, najmä za štatistickú interpretáciu vlnovej funkcie
Walther Bothe Západné Nemecko za vynález koincidenčnej metódy a pomocou nej zrealizované objavy
1955 Willis Eugene Lamb Spojené štáty za objavy, týkajúce sa jemnej štruktúry vodíkového spektra
Polykarp Kusch Spojené štáty
Nemecko
za presné určenie magnetického momentu elektrónu
1956 John Bardeen Spojené štáty za výskum polovodičov a objav tranzistorového javu
Walter Houser Brattain Spojené štáty
William Bradford Shockley Spojené štáty
1957 Li Čeng-tao Čína
Spojené štáty
za prelomový výskum zákonov parity, ktorý viedol k dôležitým objavom, týkajúcim sa elementárnych častíc
Jang Čen-ning Čína
Spojené štáty
1958 Pavel Alexejevič Čerenkov Sovietsky zväz za objav a interpretáciu Čerenkovovho javu
Ilia Michajlovič Frank Sovietsky zväz
Igor Jevgenievič Tamm Sovietsky zväz
1959 Emilio Gino Segrè Taliansko za objav antiprotónu
Owen Chamberlain Spojené štáty
1960 Donald Arthur Glaser Spojené štáty za vynález bublinkovej komory
1961 Robert Hofstadter Spojené štáty za priekopnícky výskum rozptylu elektrónov na atómových jadrách a následne dosiahnuté objavy týkajúce sa štruktúry nukleónov
Rudolf Ludwig Mößbauer Západné Nemecko za výskum rezonančnej absorpcie gama žiarenia a s tým súvisiaci objav javu, ktorý bol po ňom pomenovaný
1962 Lev Davidovič Landau Sovietsky zväz za priekopnícke teórie hmoty v kondenzovanom stave, najmä tekutého hélia
1963 Eugene Paul Wigner Maďarsko
Spojené štáty
za príspevky k teórii atómového jadra a elementárnych častíc, osobitne objav a aplikáciu fundamentálnych princípov symetrie
Maria Goeppertová-Mayerová Spojené štáty za objavy, týkajúce sa orbitálov v atómových jadrách
Hans D. Jensen Západné Nemecko
1964 Nikolaj Gennadijevič Basov Sovietsky zväz za zásadný výskum v oblasti kvantovej elektroniky, vedúci ku konštrukcii oscilátorov a zosilňovačov, založených na princípe maserov a laserov
Alexandr Michajlovič Prochorov Sovietsky zväz
Charles Hard Townes Spojené štáty
1965 Richard P. Feynman Spojené štáty za zásadnú prácu v oblasti kvantovej elektrodynamiky s hlbokými dôsledkami pre časticovú fyziku
Julian Schwinger Spojené štáty
Šiničiró Tomonaga Japonsko
1966 Alfred Kastler Francúzsko za objav a rozvoj optických metód pre štúdium hertzovských rezonancií v atómoch
1967 Hans Albrecht Bethe Spojené štáty za príspevky k teórii jadrových reakcií, najmä objavy týkajúce sa získavania energie v hviezdach
1968 Luis Walter Alvarez Spojené štáty za rozhodujúce príspevky k časticovej fyzike, najmä objav veľkého množstva rezonančných stavov, umožnený jeho predošlým rozvojom techník vodíkovej bublinkovej komory a analýzy údajov
1969 Murray Gell-Mann Spojené štáty za príspevky a objavy v oblasti klasifikácie elementárnych častíc a ich interakcií
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén Švédsko za zásadnú prácu a objavy v oblasti magnetohydrodynamiky s bohatým uplatnením v rôznych častiach fyziky plazmy
Louis Eugène Félix Néel Francúzsko za zásadnú prácu a objavy týkajúce sa antiferomagnetizmu a ferimagnetizmu, ktoré viedli k dôležitým aplikáciám vo fyzike pevných látok
1971 Dennis Gabor Maďarsko
Spojené kráľovstvo
za objav a rozvoj holografie
1972 John Bardeen Spojené štáty za ich spoločne vypracovanú teóriu supravodivosti, známu ako „BCS teória“
Leon Neil Cooper Spojené štáty
John Robert Schrieffer Spojené štáty
1973 Leo Esaki Japonsko za experimentálne objavy, týkajúce sa tunelového javu v polovodičoch a supravodičoch
Ivar Giaever Spojené štáty
Nórsko
Brian David Josephson Spojené kráľovstvo za teoretické predpovede vlastností elektrického prúdu, vedeného cez tunelovú bariéru, najmä javu, známeho ako Josephsonov jav
1974 Martin Ryle Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum v oblasti rádiovej astrofyziky: Ryle za pozorovanie a vynálezy, najmä za techniku apertúrovej syntézy, Hewish za kľúčovú rolu pri objave pulzarov
Antony Hewish Spojené kráľovstvo
1975 Aage Niels Bohr Dánsko za objav vzťahov medzi pohybom atómového jadra a pohybom častíc vnútri jadra a rozvoj teórie štruktúry atómových jadier na základe týchto vzťahov
Ben Roy Mottelson Dánsko
Leo James Rainwater Spojené štáty
1976 Burton Richter Spojené štáty za priekopnícku prácu pri objave nového druhu ťažkej elementárnej častice
Samuel Chao Chung Ting Spojené štáty
1977 Philip Warren Anderson Spojené štáty za zásadné teoretické výskumy elektrónovej štruktúry magnetických a neusporiadaných systémov
Nevill Francis Mott Spojené kráľovstvo
John Hasbrouck Van Vleck Spojené štáty
1978 Piotr Leonidovič Kapica Sovietsky zväz za zásadné vynálezy a objavy v oblasti fyziky nízkych teplôt
Arno Allan Penzias Spojené štáty za objav mikrovlnového pozadia
Robert Woodrow Wilson Spojené štáty
1979 Sheldon Lee Glashow Spojené štáty za príspevky k teórii elektroslabej interakcie medzi elementárnymi časticami, vrátane predpovede slabého neutrálneho prúdu
Abdus Salam Pakistan
Steven Weinberg Spojené štáty
1980 James Watson Cronin Spojené štáty za objav narušenia fundamentálnych princípov symetrie pri rozpade neutrálnych K-mezónov
Val Logsdon Fitch Spojené štáty
1981 Nicolaas Bloembergen Holandsko
Spojené štáty
za príspevky k rozvoju laserovej spektroskopie
Arthur Leonard Schawlow Spojené štáty
Kai M. Siegbahn Švédsko za príspevok k rozvoju elektrónovej spektroskopie s vysokým rozlíšením
1982 Kenneth G. Wilson Spojené štáty za teóriu kritických javov v súvislosti s fázovými premenami
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar India
Spojené štáty
za teoretický výskum fyzikálnych procesov dôležitých pre štruktúru a vývoj hviezd
William Alfred Fowler Spojené štáty za teoretický a experimentálny výskum jadrových reakcií dôležitých pre vývoj chemických prvkov vo vesmíre
1984 Carlo Rubbia Taliansko za rozhodujúce príspevky k rozsiahlemu projektu vedúcemu k objavu intermediálnych častíc W a Z, sprostredkúvajúcich slabé interakcie
Simon van der Meer Holandsko
1985 Klaus von Klitzing Západné Nemecko za objav kvantového Hallovho javu
1986 Ernst Ruska Západné Nemecko za zásadnú prácu v oblasti elektrónovej optiky a za návrh prvého elektrónového mikroskopu
Gerd Binnig Západné Nemecko za návrh rastrovacieho tunelového mikroskopu
Heinrich Rohrer Švajčiarsko
1987 J. Georg Bednorz Západné Nemecko za prelomový objav supravodivosti v keramických materiáloch
K. Alexander Müller Švajčiarsko
1988 Leon M. Lederman Spojené štáty za metódu neutrínového zväzku a demonštráciu existencie leptónových dubletov prostredníctvom objavu miónového neutrína
Melvin Schwartz Spojené štáty
Jack Steinberger Spojené štáty
1989 Norman F. Ramsey Spojené štáty za vynález metódy separovaných oscilujúcich polí a jej využitie pri vodíkových maseroch a iných atómových hodinách
Hans G. Dehmelt Spojené štáty
Nemecko
za vývoj metódy iónovej pasce
Wolfgang Paul Západné Nemecko
1990 Jerome I. Friedman Spojené štáty za priekopnícke výskumy, týkajúce sa hlbokých nepružných rozptylov elektrónov na protónoch a viazaných neutrónoch, ktoré mali zásadný význam pre vývoj kvarkového modelu časticovej fyziky
Henry W. Kendall Spojené štáty
Richard E. Taylor Kanada
1991 Pierre-Gilles de Gennes Francúzsko za objav, že metódy vyvinuté pre štúdium javov v jednoduchých usporiadaných systémoch možno zovšeobecniť na zložitejšie formy hmoty, najmä na kvapalné kryštály a polyméry
1992 Georges Charpak Francúzsko
Poľsko
za vynález a vývoj časticových detektorov, najmä drôtovej komory
1993 Russell A. Hulse Spojené štáty za objav nového typu pulzaru, ktorý otvoril nové možnosti pre štúdium gravitačných vĺn
Joseph H. Taylor Jr. Spojené štáty
1994 Bertram N. Brockhouse Kanada za priekopnícke príspevky k technike ​rozptylu neutrónov pre štúdium látok v kondenzovanom stave; Brockhouse za rozvoj neutrónovej spektroskopie, Shull za rozvoj techniky difrakcie neutrónov
Clifford G. Shull Spojené štáty
1995 Martin L. Perl Spojené štáty za priekopnícke experimentálne príspevky k leptónovej fyzike; Perl za objav tauónu, Reines za detekciu neutrína
Frederick Reines Spojené štáty
1996 David M. Lee Spojené štáty za objav supratekutosti hélia-3
Douglas D. Osheroff Spojené štáty
Robert C. Richardson Spojené štáty
1997 Steven Chu Spojené štáty za rozvoj metód ochladzovania a záchytu atómov pomocou laserového svetla
Claude Cohen-Tannoudji Francúzsko
William Daniel Phillips Spojené štáty
1998 Robert B. Laughlin Spojené štáty za objav nového druhu kvantovej kvapaliny s neceločíselnými excitáciami
Horst L. Störmer Nemecko
Daniel C. Tsui Čínska republika
Spojené štáty
1999 Gerardus ’t Hooft Holandsko za objasnenie kvantovej štruktúry elektroslabých interakcií vo fyzike
Martinus J.G. Veltman Holandsko
2000 Žores Ivanovič Alfiorov Rusko za zásadnú prácu v oblasti informačnej a telekomunikačnej technológie; Alferov, Kroemer: za vývoj polovodičových heteroštruktúr s využitím vo vysokorýchlostnej optoelektronike, Kilby: za podiel na vynáleze integrovaného obvodu
Herbert Kroemer Nemecko
Jack S. Kilby Spojené štáty
2001 Eric A. Cornell Spojené štáty za dosiahnutie Boseho-Einsteinovho kondenzátu na zriedených parách alkalických atómov a prvotný principiálny výskum vlastností tohoto kondenzátu
Carl E. Wieman Spojené štáty
Wolfgang Ketterle Nemecko
2002 Raymond Davis Jr. Spojené štáty za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, najmä detekciu kozmických neutrín
Masatoši Košiba Japonsko
Riccardo Giacconi Taliansko
Spojené štáty
za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, vedúce k objavu kozmických zdrojov röntgenového žiarenia
2003 Alexej Alexejevič Abrikosov Rusko
Spojené štáty
za priekopnícke príspevky k teórii supravodičov a supratekutín
Vitalij Lazarevič Ginzburg Rusko
Anthony J. Leggett Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
2004 David J. Gross Spojené štáty za objav asymptotickej voľnosti v teórii silnej interakcie
H. David Politzer Spojené štáty
Frank Wilczek Spojené štáty
2005 Roy J. Glauber Spojené štáty za príspevok ku kvantovej teórii optickej koherencie
John L. Hall Spojené štáty za príspevok k rozvoju presnej laserovej spektroskopie, vrátane optického frekvenčného hrebeňa
Theodor W. Hänsch Nemecko
2006 John C. Mather Spojené štáty za objav, že kozmické mikrovlnové pozadie má charakter žiarenia čierneho telesa a vyznačuje sa anizotropiou
George F. Smoot Spojené štáty
2007 Albert Fert Francúzsko za objav gigantickej magnetorezistencie (GMR)
Peter Grünberg Nemecko
2008 Makoto Kobajaši Japonsko za objav pôvodu narušenej symetrie a predpoveď existencie najmenej troch rodín kvarkov
Tošihide Masukawa Japonsko
Jóičiró Nambu Japonsko
Spojené štáty
za objav mechanizmu spontánneho narušenia symetrie v časticovej fyzike
2009 Charles Kuen Kao Hongkong
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
za prelomové úspechy, týkajúce sa prenosu svetla optickými vláknami
Willard S. Boyle Kanada
Spojené štáty
za vynález polovodičového snímkovacieho obvodu – CCD snímača
George E. Smith Spojené štáty
2010 Andrej Konstantinovič Gejm Rusko
Spojené kráľovstvo
Holandsko
za prelomové experimenty, týkajúce sa grafénu
Konstantin Sergejevič Novoselov Rusko
Spojené kráľovstvo
2011 Saul Perlmutter Spojené štáty za objav zrýchľujúceho sa rozpínania vesmíru pozorovaním vzdialených supernov
Brian P. Schmidt Austrália
Spojené štáty
Adam G. Riess Spojené štáty
2012 Serge Haroche Francúzsko za prelomové experimentálne metódy umožňujúce meranie jednotlivých kvantových systémov a manipuláciu s nimi
David J. Wineland Spojené štáty
2013 François Englert Belgicko za teoretický objav mechanizmu, ktorý prispieva k nášmu porozumeniu pôvodu hmotnosti subatómových častíc a ktorý bol neskôr potvrdený pozorovaním predpovedanej častice pomocou experimentov ATLAS a CMS na veľkom hadrónovom urýchľovači v CERNe
Peter W. Higgs Spojené kráľovstvo
2014 Isamu Akasaki Japonsko za vynález efektívnej modrej luminiscenčnej diódy, ktorý umožnil vznik výkonných a úsporných bielych svetelných zdrojov
Hiroši Amano Japonsko
Šúdži Nakamura Japonsko
Spojené štáty
2015 Takaaki Kadžita Japonsko za objav oscilácie neutrín, ktorý dokazuje, že neutrína majú hmotnosť
Arthur B. McDonald Kanada
2016 David J. Thouless Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
za teoretické objavy topologických fázových premien a topologických fáz hmoty
F. Duncan M. Haldane Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
J. Michael Kosterlitz Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
2017 Rainer Weiss Nemecko
Spojené štáty
za rozhodujúce príspevky k detektoru LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn
Kip S. Thorne Spojené štáty
Barry C. Barish Spojené štáty
2018 Arthur Ashkin Spojené štáty za prelomové objavy v odbore laserovej fyziky
Gérard Mourou Francúzsko
Donna Stricklandová Kanada
2019 James Peebles Kanada
Spojené štáty
za teoretické objavy v oblasti fyzikálnej kozmológie
Michel Mayor Švajčiarsko za objav exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy slnečného typu
Didier Queloz Švajčiarsko
2020 Roger Penrose Spojené kráľovstvo za predikciu vzniku čiernych dier na základe všeobecnej teórie relativity
Reinhard Genzel Nemecko za objav supermasívneho objektu v jadre našej galaxie
Andrea Ghezová Spojené štáty

Poznámky

  1. Údaje o krajinách sú podľa oficiálnej stránky Nobelovej nadácie a nemusia nutne odrážať občianstvo resp. miesto narodenia laureáta. Do roku 2008 boli krajiny uvádzané samostatne v profiloch laureátov pri jednotlivých ročníkoch. Od roku 2009 je uvádzané miesto narodenia a afiliácia v čase ocenenia.

Referencie

  1. All Nobel Prizes in Physics [online]. nobelprize.org, [cit. 2019-10-08]. Dostupné online.

Iné projekty

Externé odkazy


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.