Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb .

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR) · Vláda (SR) · Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR) · Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR) · Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia

Pramene

Medzinárodné právo má tri základné pramene - medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčaje a všeobecné právne zásady (čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora). Pomocné pramene sú medzinárodnoprávna doktrína a zásady medzinárodného práva.

  • medzinárodná zmluva
  • medzinárodná obyčaj
  • všeobecné právne princípy
  • doktrína medzinárodného práva
  • zásady medzinárodného práva

Medzinárodné zmluvy

Hlavný článok: Medzinárodná zmluva

Môžu byť:

  • bilaterálne (dvojstranné)
  • multilaterálne (mnohostranné)

Dejiny

Prvé kroky uskutočnili španielski teológovia Vitoria, Suaréz, Velanquez, v ich práci ďalej pokračoval Hugo Grotius, ktorý navrhol zriadenie organizácie podobnej dnešnej OSN.

Zdroje

  • JANKUV, J. 2009. "Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 316s. ISBN 978-80-7380-210-3.
  • JANKUV, J. 2006. "Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 1. vydanie, 358s. ISBN 80-8078-096-X.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.