Forma štátu

Forma štátu je spôsob organizácie štátnej moci a režim jej fungovania. Forma štátu má dve stránky - statickú a dynamickú. Statickú stránku formy štátu tvorí spôsob organizácie štátnej moci, kým dynamickú stránku zase režim jej fungovania.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR) · Vláda (SR) · Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR) · Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR) · Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia

Zložky formy štátu

Pod statickú zložku formy štátu zaraďujeme formu vlády a štátne zriadenie. Do dynamickej zložky formy štátu patrí štátny režim, prípadne politický režim. Statická zložka obsahuje princípy, ktoré sú zakotvené v ústave a zákonoch, a v rámci každej krajiny vykazujú pomerne veľkú mieru stability. Naopak, dynamická zložka vyjadruje, akým spôsobom je moc skutočne vykonávaná, a to sa môže meniť po každých voľbách.

Forma vlády

Forma vlády je najvýznamnejším prvkom formy štátu. Patrí sem sústava najvyšších orgánov štátu a vzťahy medzi nimi, a vzťahy medzi obyvateľstvom a štátom.

Štátne zriadenie

Štátne zriadenie vyjadruje územno-organizačné členenie štátu a vzťahy medzi štátom a jeho územnými časťami. Tie môžu byť založené buď na nedeliteľnej (jednotnej) alebo delenej suverenite.

Štátny režim

Štátny režim je vlastne súhrn metód vládnutia a metód výkonu štátnej moci. Obsahom je najmä postavenie človeka a občana a garantovanie jeho základných práv a slobôd.

Pôvodný prameň

  • Jozef Prusák: Teória práva, Bratislava, 1999, ISBN 80-7160-113-6
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.