Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)

Profesor je akademický titul vysokoškolského pedagóga, najvyššia vedecko-pedagogická hodnosť.

Slovensko a titul profesor

Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent, po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania na základe rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady danej alebo inej vysokej školy. Vedecká rada po ukončení konania kandidáta navrhne prostredníctvom Ministerstva školstva prezidentovi, ktorý ho následne menuje profesorom pre určitý odbor[1].

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore.

Prezident Ivan Gašparovič v roku 2010 vymenoval 98 profesorov s priemerným vekom 55 a pol roka.[2]

Priemerná mzda profesora v slovenskom vysokom školstve bola v roku 2010 1 890 €. V porovnaní s predošlým rokom je to o 4 % viac.[2]

História pomenovania

Professor bol v starovekom Ríme verejný, vládou ustanovený a platený učiteľ. Termín pochádza (z latinského slova profitare = mať úžitok).

Od 17. storočia sa používajú tiež doplnkové označenia, ktoré vyjadrujú rôzne postavenie profesorov:

  • professores ordinarii – riadni profesori, tvoriaci zbor univerzity, medzi ich práva patrila možnosť byť volený za dekana a rektora
  • professorres extraordinarii – mimoriadni profesori, vyučujúci predmety, ktoré nie sú štátom systemizované, nemôžu byť volení za dekana alebo rektora.
  • Na Slovensku v 21 storočí vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom príslušnej vysokej školy; ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom (podľa § 75 odst. 6 zákon č. 131/2002 Z. z.)[3]

Existujú tiež ďalšie kategórie profesorov:

  • professores honorarii (alebo professor honoris causa) – čestní profesori, s právom, nie však povinnosťou vyučovať na univerzite
  • suplujúci profesori, ktorí zastupujú riadnych profesorov; dostávajú za to peňažnú odmenu k platu (remuneráciu).

Študenti univerzít boli tiež nazývaní scholares. Na Slovensku aj v Česku pretrváva zvyk používať slovo profesor i pre pracovné zaradenie (označenie) stredoškolského učiteľa.

Referencie

  1. S-EPI. Vyhláška č. 246/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  2. HARKOTOVÁ, Stanislava. Najviac vo vysokom školstve zarábali profesori [online]. Bratislava : aktualne.sk, 11.7.2011, [cit. 2011-07-11]. Dostupné online.
  3. S-EPI. Zákon č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.

Pozri aj

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.