Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás. Prírodné vedy sa vo všeobecnosti snažia vysvetľovať fungovanie sveta viac na základe prírodných zákonov, fyziky a logiky, ako pomocou náboženstva.

Vedec, ktorý sa zaoberá prírodovedou sa nazýva prírodovedec.

Výraz prírodná veda sa takisto používa pre označenie „vedy“ ako disciplíny riadiacej sa vedeckými metódami, na rozdiel od spoločenských vied.

Zvykne sa členiť na vedy o neživej prírode a vedy o živej prírode.

Podľa Ludwiga Wittgensteina je prírodná veda súbor pravdivých viet, pričom veta je definovaná ako zmyslovo vnímateľný spôsob vyjadrenia myšlienky.

Zoznam prírodných vied

Medzi prírodné vedy sa podľa Ministerstva školstva SR radia nasledovné podskupiny odborov a samotné odbory:[1]

Matematik H. Stachel počas prednášky na Technickej univerzite vo Viedni
Pedológ pri odbere vzoriek
 • Biologické vedy
  • Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)
  • Bunková biológia
  • Entomológia
  • Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Fyzická antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Fyziológia rastlín
  • Fyziológia živočíchov
  • Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Genotoxikológia
  • Hydrobiológia (aj pre vodohospodárske vedy)
  • Imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy)
  • Molekulárna biológia
  • Molekulárna cytológia
  • Cytológia
  • Mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Neurovedy
  • Onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Pedológia (aj pre poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy)
  • Parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy)
  • Virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)
  • Zoológia (aj pre vodohospodárske vedy)
  • Teória vyučovania biologických vied
  • Ostatné príbuzné odbory biologických vied
 • Ostatné odbory prírodných vied

Referencie

 1. Smernica č. 27/2006-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.