Aritmetika

Aritmetika je disciplína matematiky, ktorá sa zaoberá opisovaním vlastností základných matematických operácií s číslami. Často sa používa ako synonymum teórie čísel.

Bežne používané základné operácie sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, ale do aritmetiky patria samozrejme aj ďalšie operácie ako počítanie s percentami, mocninami a odmocninami, exponenciálnymi a logaritmickými funkciami. Poradie týchto operácií je dané dohodou.

Základy počítania s prirodzenými, celými, racionálnymi a reálnymi číslami sa vyučujú na základnej škole.[1][2]


Referenjcie

  1. LÁSKA, V.: Základy aritmetiky. In: Rozhledy matematicko-přirodovědecké, roč. 11, č. 3, 1931/32, s. R89
  2. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1 [online]. Bratislava : Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-11-18]. ISBN 80-8078-091-9.

Pozri aj

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.