Systém

Systém (z gr. sýstéma = členitý celok zložený z viacerých častí) alebo po slovensky v mnohých významoch sústava môže byť:

 • všeobecne: usporiadaná rozmanitosť nejakých entít a ich vzťahov
 • v kybernetike, logike, matematike a pod.: celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie); prvky či javy (systému) a usporiadaná množina priamych a nepriamych vzťahov medzi nimi; pozri systém (kybernetika), systémová veda, teória systémov
 • v biológii, ekológii, fyzike, astronómii a pod.:
  • všeobecne: celok objektov, ktoré možno na základe vzájomných vzťahov ohraničiť voči okoliu (a pod.), a ktoré celostne súvisia
  • vo fyzike: fyzikálna sústava
  • v chémii: chemická sústava
  • v termodynamike: súhrn častíc vyplňujúcich určitý priestor, ktorý je predmetom skúmania, pozri sústava (termodynamika)
  • v ekológii: otvorený jednotne usporiadaný celok živej prírody, pozri systém (ekológia)
  • v astronómii: planetárna sústava, hviezdna sústava a podobne
  • v biológii a medicíne: anatomická sústava (napr. nervová sústava, tráviaca sústava)
 • v biológii-taxonómii:
  • prehľadná sústava všetkých živých organizmov podľa stupňa príbuznosti alebo stanovených znakov, pozri systém (taxonómia) a Systém živých organizmov a systematika (biológia)
  • len "sústava": zriedkavá taxonomická kategória vysokej úrovne, pozri sústava (taxonomická úroveň)
 • v matematike:
 • v geológii: iný názov pre periódu (napríklad jura, trias a podobne)
 • v geomorfológii: druh geomorfologickej jednotky, pozri sústava (geomorfológia)
 • vo filozofii: pojem celostnej organizácie štruktúry, zvyčajne v nejakom poriadku, pozri systém (filozofia)
 • v logike: množina znakov, ktoré sa majú používať podľa určitých pravidiel (napr. systém abecedy)
 • v jazykovede: pojem s viacerými definíciami (pozri systém (jazykoveda)) najmä:
  • štruktúra (jazykoveda) alebo jej konkretizácia
  • langue
  • paradigmatika
  • množstvo prvkov, medzi ktorými existujú isté vzťahy (napr. jazykový systém, semiotický systém)
 • vedecká schéma, škola (napríklad filozofický systém)
 • princíp usporiadania alebo členenia
 • účelná forma organizácie; stanovený postup podmienený plánovitým usporiadaním vstupov
 • forma spoločenského, štátneho a pod. zriadenia, vlády; režim, pozri zriadenie
 • komplex technických častí zariadenia alebo stavebných prvkov spĺňajúci jednu funkciu
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.